Članstvo

Redni člani Združenja poslovnih finančnikov Slovenije (ZPFS) so fizične osebe. Častni član društva lahko postane oseba, ki se je posebno uveljavila z delom pri razvoju poslovnih financ in sprejema to priznanje.

Redne člane sprejema v članstvo upravni odbor. Za sprejetje rednega člana je poleg izpolnjevanja pogojev iz 7. člena tega statuta potrebno soglasje vseh članov upravnega odbora. Odločitev upravnega odbora o sprejemu kandidata v redno članstvo se lahko sprejme na redni ali korespondenčni seji. Taka odločitev je dokončna.

Član ZPFS lahko postane vsak, tudi tuj državljan, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima visoko izobrazbo ekonomske ali povezane smeri in je najmanj tri leta delal na področju poslovnih financ (ali ima visoko izobrazbo druge smeri in je najmanj pet let delal na področju poslovnih financ),
 • sprejema statut društva ter ostale akte društva in se ravna po njih,
 • podpiše pristopno izjavo.

Pravice članov ZPFS so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe ZPFS,
 • da sodelujejo pri izvajanju programa društva in pri delu organov ZPFS,
 • da dajejo predloge za delo in razvoj ZPFS,
 • da imajo vpogled v delo organov ZPFS in dajejo o njem mnenja.

Dolžnosti članov ZPFS so:

 • da sodelujejo pri delu organov društva,
 • da izvršujejo sprejete naloge in funkcije,
 • da se ravnajo po statutu in ostalih aktih društva ter sklepih organov društva,
 • da s svojim ravnanjem in zgledom pomagajo uresničevati program društva,
 • da redno plačujejo članarino (250,00 EUR na leto).

Članstvo v društvu preneha z izstopom, z izključitvijo, s črtanjem ali s smrtjo. Član izstopi iz društva tako, da poda pisno izjavo o izstopu.

Več o pogojih članstva glejte v statutu.

Parmova 53, 1000 Ljubljana +386 (0)31 548 217 info@ zpfs.org